Blog: Late Lokale Lobby

Gepubliceerd op 21 oktober 2019 om 12:30

Voor inwoners is de gemeente de dichtstbijzijnde overheid waar - in toenemende mate -  besluiten worden genomen die impact hebben. Niet zo gek dus, dat een groeiend aantal bewoners en organisaties probeert invloed uit te oefenen op de besluitvorming.

Raadscommissies

Een veel gekozen vorm van lokale lobby is het inspreken tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad, waar het onderwerp is geagendeerd en wordt besproken. 

Ervaring leert dat in veel gevallen fracties dan al een standpunt hebben ingenomen en zich niet makkelijk laten overtuigen om hun mening te herzien. Het is dus verstandig om de lokale lobby eerder te starten. Bijvoorbeeld door in een vroegtijdig stadium in gesprek te gaan met de diverse commissieleden, die het veelal waarderen als inwoners belangstelling tonen en zich bij hen melden. Hierdoor kunnen de ingebrachte wensen en argumenten in de fractie(s) besproken worden en mogelijk in het debat worden gebruikt. Maar het kan nog eerder.

Proces voorafgaand aan een voorstel

Vaak is er een lang traject aan vooraf gegaan voordat een raadscommissie een onderwerp bespreekt. Ambtenaren werken aan het voorstel, de verantwoordelijk wethouder bespreekt dat één of meerdere keren in zijn of haar stafoverleg en vervolgens gaat het stuk ter vaststelling naar het college van B&W. In contact treden met de behandelend ambtenaar om feiten, argumenten en voor- en nadelen over het voetlicht te krijgen, brengt nuance en maakt het voorstel evenwichtiger. Ook een gesprek met de wethouder kan effectief zijn om het voorstel in de gewenste richting te doen aanpassen en de besluitvorming positief te beïnvloeden. Dus een goede lobbystrategie is: netwerken, ontwikkelingen volgen, fors vooruitdenken en de nodige stappen zetten vóórdat de lokale politiek zich uiteindelijk over het voorstel buigt. En dat alles op transparante wijze en met open vizier. Uw lokale lobby is het waard.

Door: Lennart Harpe